MTM / Privacyverklaring

Wij geven om uw privacy. Dit privacybeleid legt uit welke persoonsgegevens we verzamelen en wat we ermee doen, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over uw persoonsgegevens. Wanneer we persoonsgegevens vermelden, verwijzen we naar alle gegevens en informatie die ons direct of indirect in staat stellen om u te identificeren of om contact met u op te nemen. Deze privacyverklaring is opgemaakt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016 (hierna genoemd “GDPR”).

1 Wie verzamelt uw gegevens?

MTM verzamelt de gegevens. MTM BV is een Belgisch bedrijf ingeschreven aan de Ottergemsesteenweg-Zuid 820, 9000 GENT, met BTW-nummer 0555.932.932. MTM is de verwerkingsverantwoordelijke onder de GDPR, wat betekent dat het MTM is die het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2 Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen uw voornaam, achternaam, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres, uw adres, uw gsm/telefoon nummer. We kunnen ook uw geslacht, geboortedatum, Bankgegevens, taal en de sector waarin u actief bent en alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Hier zijn enkele voorbeelden van situaties waarin u kunt besluiten om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken:

a. Indien U een betaling bij ons uitvoert, verwerken we de betalings- en factuurgegevens;

b. Indien U solliciteert bij ons, verwerken wij de gegevens die wij noodzakelijk achten tijdens het sollicitatieproces;

c. Indien u deelneemt aan onze enquête of een goedkeuring geeft om nieuwe informatie te ontvangen, kunnen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt

verwerken;

d. Indien U een offerte aanvraagt, verwerken wij de nodige gegevens voor een offerte op uw maat.

3 Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de onderstaande doeleinden. We houden U steeds op de hoogte wanneer we informatie gebruiken voor een ander doel dan uiteengezet in dit privacybeleid

a)  Uw vragen en verzoeken om aanvullende gegevens te beantwoorden;

b)  Om uw aanvragen te beheren en om u onze offertes te bezorgen;

Als u een aanvraag indient voor onze service, hebben we uw voornaam, achternaam, de naam van uw bedrijf (indien van toepassing), uw e-mailadres, uw adres, uw telefoonnummer en uw betalings- of factuurgegevens nodig om uw aanvraag te beheren en om ervoor te zorgen dat onze offertes en facturen bij u terecht komen. Afhankelijk van de specifieke aard van de services, hebben we mogelijks ook aanvullende gegevens nodig om u te kunnen blijven voorzien van hoogwaardige service.

We kunnen u van tijd tot tijd mededelingen sturen met betrekking tot uw offerte. Dit kunnen orderbevestigingen, verlengingsmeldingen en facturen zijn. We kunnen u ook service gerelateerde aankondigingen sturen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld als de bezorging van een dienst of goed wordt vertraagd of als er een probleem is met uw aanvraag of u mededelingen verschaffen waarvan u hebt aangegeven dat u ze wenst te ontvangen (bijvoorbeeld e- nieuwsbrieven)

c)  Om onze diensten te verbeteren en om nieuwe producten te ontwikkelen;

We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten en producten. In sommige gevallen kan dit de verwerking van uw persoonsgegevens inhouden, bijvoorbeeld als u ons vragen hebt gesteld over een dienst of als u bepaalde gebruikersvoorkeuren hebt aangegeven.

d)  Voor promotionele en marketingdoeleinden en onze klantenrelatie met u te beheren en u klantenondersteuning te bieden;

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotionele of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe dienst die mogelijks interessant voor u is, of om beter te anticiperen op uw wensen. Als u niet wenst dat contact met u wordt opgenomen voor commerciële doeleinden, laat het ons dan weten op het volgende adres: hello@mtmgroup.be.

Als u zich op een of meer van onze elektronische nieuwsbrieven hebt geabonneerd, kunt u altijd aangeven dat u dergelijke nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen door de opzeginstructie te volgen die u onderaan elke nieuwsbrief kunt vinden.

e)  Aan ons verrichte betalingen te verwerken;

f)  Uw gebruik van of interesse in onze diensten en de producten en diensten van anderen te onderzoeken en analyseren;

g)  U te helpen de meest relevante informatie te vinden voor uw situatie door onze diensten aan te passen om uw ervaring te optimaliseren;

h)  De doeltreffendheid van onze Diensten te analyseren;

i)  Te communiceren indien u ons toelating geeft dit te doen;

Met u te communiceren via e-mail, telefoon, mobiele telefoon, berichten (SMS), postdiensten, sociale media en websites en u te updaten over MTM gerelateerd nieuws en informatie of om u te vertellen over producten of diensten die u mogelijks zouden interesseren, indien u ons toelating geeft dit te doen;

j)  De op het moment van verzameling beschreven functies uit te oefenen;

k)  Om sollicitaties te beheren en een database van potentiële rekruten bij te houden;

Wanneer u solliciteert voor een baan, moet u ons informatie verstrekken zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres, cv en andere informatie die noodzakelijk is voor de functie. We zullen de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld in combinatie met vacatures gebruiken om inzendingen van kandidaten te evalueren (en te accepteren). Zelfs als een kandidaat niet wordt geaccepteerd, kunnen we besluiten om de persoonsgegevens die we hebben verzameld in onze database van potentiële rekruten te bewaren, zodat we u op de hoogte kunnen houden van onze services en zodat we contact met u kunnen opnemen als een nieuwe functie wordt geopend.

l)  Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Soms moeten we vasthouden aan bepaalde persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt voor een bepaalde periode om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Boekhoudregels verplichten ons bijvoorbeeld in principe om facturen te houden voor een periode van 7 jaar.

4 Hoe lang houden we vast aan uw persoonlijke gegevens?

Wij houden Uw persoonsgegevens bij zolang wij deze noodzakelijk achten ter verwezenlijking van eerder vermelde doeleinden en zolang U ons geen verzoek tot verwijdering richt. Het kan echter zijn dat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren of dat we uw persoonsgegevens nodig hebben om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, in welk geval we mogelijks uw gegevens zo lang moeten bewaren zoals we dat wettelijk of contractueel nodig hebben.

5 Kunt u zien welke persoonlijke gegevens we hebben en kunt u deze corrigeren of verwijderen?

U kunt ons vragen om u een samenvatting te sturen van de persoonsgegevens die verwerkt zijn. Als je het gevoel hebt dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, of als u van mening bent dat een dergelijke verwerking onnodig was, dan kunt u ons ook vragen om uw persoonsgegevens te bewerken, aan te vullen of te wissen uit onze databases. Conform de GDPR heeft u ook het recht om de verwerking te beperken, het recht op gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking. Als je wilt weten wat dit allemaal precies betekent, kunt u meer informatie vinden op de website van de Belgische privacycommissie.

Als u nog meer vragen of bedenkingen heeft of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op hello@mtmgroup.be. Om ervoor te zorgen dat we kunnen verifiëren dat u bent wie u zegt, kunnen we u vragen om een kopie van uw identiteitskaart bij uw verzoek toe te voegen.

We zullen ons best doen om al uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en we zullen in elk geval binnen 30 dagen contact met u opnemen. We staan ook altijd open voor feedback. We hopen dat dit niet het geval zal zijn, maar als u zich niet gelukkig voelt met hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de Belgische privacycommissie.

6 Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We evalueren onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen, om te waken tegen ongeoorloofde toegang tot systemen. We doen ons best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking en beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot die werknemers, onderaannemers en leveranciers, systemen die er toegang toe moeten hebben om ons te helpen dit te verwerken.

7 Hoe delen we uw gegevens?

We delen uw persoonsgegevens niet met iemand anders en we verwerken deze niet buiten de Europese Unie, tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is.

Persoonsgegevens: We kunnen externe dienstverleners inschakelen om de Diensten te beheren, te verrichten en te verbeteren. Deze externe dienstverleners hebben enkel toegang tot de persoonsgegeves van Gebruikers om hun diensten voor ons te verrichten. Sommige van deze externe dienstverleners kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen we zorgen voor een passende bescherming van uw persoonsgegevens ten aanzien van deze externe dienstverleners. Hierbuiten, zullen we uw persoonsgegevens enkel delen op uw aangeven en in overeenstemming met dit Privacy Beleid. Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie: Om onze Diensten te verrichten en te verbeteren, kunnen we niet- persoonlijk identificeerbare die we verzamelen, gebruiken en delen met onze dienstverleners en onze analytics partners. Sommige van deze externe dienstverleners kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen we zorgen voor een passende bescherming van uw persoonsgegevens ten aanzien van deze externe dienstverleners. We behouden het recht om, naar onze redelijke discretie, gebruik te maken van alle informatie, in welke vorm dan ook, over meerdere personen waar de identiteit van deze personen niet bekend is en ook niet kan worden afgeleid.

Delen via Sociale Netwerken: Indien u gebruik maakt van een functie opgenomen in onze Diensten die delen of contacteren via een sociaal netwerk mogelijk maakt bijvoorbeeld delen op facebook, zal de door u gedeelde informatie worden verwerkt door de site of dienst van een derde. De verzameling en gebruik van gegevens, inclusief persoonsgegevens verzameld op dergelijke site of netwerk, wordt beheerst door het privacy beleid van deze derde en niet door het onze. Onszelf en Onze Gebruikers Beschermen: We kunnen persoonsgegevens meedelen indien we vinden dat dit nodig is om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wet –en regelgeving of aan informatieaanvragen van wettelijke instanties te voldoen; om ons beleid en onze richtlijnen af te dwingen of toe te passen; om verschuldigde betalingen aan te rekenen, te factureren en in te vorderen; om onze rechten of eigendom te beschermen; om de veiligheid van onze Gebruikers te beschermen; om fraude, technische of beveiligingsproblemen aan te pakken; om activiteiten die we onwettig of onethisch beschouwen te voorkomen of te stoppen; of indien we redelijkerwijze geloven dat een noodgeval dat een onmiddellijk doodsgevaar, de dood of ernstige fysieke verwondingen aan een persoon, de mededeling van communicaties vereist of onverwijld de mededeling van documenten rechtvaardigt.

Om juridische redenen: Mogelijks moeten we uw persoonlijke gegevens met de autoriteiten delen, als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of om te voldoen aan een uitvoerbaar overheidsverzoek. Die autoriteiten kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden.

Verkoop, fusie of overdracht van gegevens: Als MTM fuseert met een ander bedrijf of wordt gekocht door een ander bedrijf, krijgt dat andere bedrijf toegang tot uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

8 Voor wie is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door MTM en zijn verschillende vestigingen. MTM is de controller (verwerkingsverantwoordelijke) voor alle gegevens die worden verzameld.

Ons privacybeleid dekt niet de gegevensverzamelingsmethoden van derden. Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we links naar andere diensten of producten op onze website plaatsen. Als u naar een gekoppelde site gaat, moet u bekend zijn met het privacybeleid van de derde partij die verantwoordelijk is voor de site. Onze websites bevatten ook functies voor sociale media. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina ('s) u bezoekt en kunnen cookies instellen om ervoor te zorgen dat ze correct werken. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van de bedrijven die ze aanbieden.

9 Kunnen we dit privacybeleid wijzigen?

Dit Privacy Beleid kan te allen tijde worden gewijzigd om aanpassingen in ons informatiegebruik weer te geven. Indien we wezenlijke veranderingen aanbrengen aan ons Privacy Beleid, zullen we u verwittigen door het gewijzigd Privacy Beleid op deze Site te plaatsen (met inbegrip van de datum van herziening). Door onze websites te blijven bezoeken of gebruiken, gaat u akkoord met het gewijzigde Privacy Beleid. Het is uw verantwoordelijkheid om het Privacy Beleid op regelmatige basis te raadplegen.

10 Verdere vragen of klachten?

We hopen dat dit privacybeleid voldoende tegemoetkomt aan uw privacykwesties. Mocht u nog vragen of klachten hebben, dan kunt u contact opnemen met hello@mtmgroup.be.

MTM BV - Privacybeleid Ottergemsesteenweg-Zuid 802, 9000 GENT Laatst bijgewerkt op 23 november 2023.